Lista Mosse Sakura: Street Fighter 4

Sakura

Special Moves

 1. Hadouken: ↓ giu-destra → + pugno

 2. Shoryuken: → ↓ giu-destra + pugno

 3. Shunpukyaku: ↓ giu-sinistra ← + calcio

 4. Air Shunpukyaku: ↓ giu-sinistra ← + calcio (in the air)

 5. Sakura Otoshi: → ↓ giu-destra + calcio, pugno

EX Moves

 1. EX-Hadouken: ↓ giu-destra → + pugno x 2

 2. EX-Shoryuken: → ↓ giu-destra + pugno x 2

 3. EX-Shunpukyaku: ↓ giu-sinistra ← + calcio x 2

 4. EX-Air Shunpukyaku: ↓ giu-sinistra ← + calcio x 2 (in the air)

 5. EX-Sakura Otoshi: → ↓ giu-destra + calcio x 2, pugno

Super and Ultra Moves

 1. Karu Ichiban: ↓ giu-sinistra ← ↓ giu-sinistra ← + calcio

 2. Haru Ranman: ↓ giu-sinistra ← ↓ giu-sinistra ← + calcio x 3

VAI ALLA LISTA MOSSE DI TUTTI I PERSONAGGI