Lista Mosse Chun Li: Street Fighter 4

Chun Li

Special Moves

 1. Lightning Legs: calcio, calcio, calcio

 2. Kikouken: ← → + pugno

 3. Hazan Shuu: → giu-destra ↓ giu-sinistra ← + calcio

 4. Spinning Bird calcio: ↓ ↑ + calcio

 5. Command Combo Kicks: ← + m-calcio, m-calcio, ↓ ↑ + calcio

 6. Air Throw:  pugno +  calcio (in the air)

EX Moves

 1. EX-Lightning Legs: calcio, calcio (three times)

 2. EX-Kikouken: ← → + pugno x 2

 3. EX-Hazan Shuu: → giu-destra ↓ giu-sinistra ← + calcio, calcio

 4. EX-Spinning Bird calcio: ↓ ↑ + calcio, calcio

Super and Ultra Moves

 1. Senretsu Kyaku: ← → ← → + calcio

 2. Housenka: ← → ← → + calcio, calcio, calcio

VAI ALLA LISTA MOSSE DI TUTTI I PERSONAGGI